Dlaczego PRISM?

Prism Diagnostics Polska / Dlaczego PRISM?

1. UNIWERSALNY

PRISM bada to, co ludzie lubią robić i następnie dopasowuje adekwatne cechy zachowań, które tym czynnościom odpowiadają.  Tak powstaje mapa bazowa określająca stopień, w którym badana osoba będzie prezentować dane zachowania bez odczuwania stresu lub zachowania instynktowne,  w sytuacji silnej presji.

Wyniki badań wskazują, że ludzie, którzy w środowisku pracy pełnią role oraz wykonują zadania odpowiadające ich potencjałowi, odnajdują większą satysfakcję z pracy, a także są bardziej efektywni i zmotywowani.

Kluczowe jest więc, aby poznać predyspozycje i preferowane środowisko pracy już na etapie zatrudniania.

Wyniki badań przeprowadzone przez zespół Harvard Business Review  mówią, że fluktuacja pracowników zwiększa się niemal dwukrotnie w przypadku, gdy stopień dopasowania preferencyjnych zachowań  pracownika do roli nie był brany pod uwagę w momencie zatrudnienia, a ok.  80% rotacji pracowników wynika z błędów popełnianych w trakcie procesów rekrutacji i selekcji.

PRISM  obrazuje też zakres, w jakim osoba badana modyfikuje swoje naturalne zachowania, gdy sytuacja tego wymaga oraz pokazuje stopień oddalenia się od preferowanych przez nią naturalnie zachowań (mapa adaptacyjna)

Określa, w jaki sposób najprawdopodobniej badana osoba będzie się zachowywać przez większość swojego czasu (około 70%) w otoczeniu innych ludzi  oraz jak jest widziana oczami innych (mapa zgodności)

Wyniki i porównania tych  3 map można wykorzystać do dobierania zespołów do projektów, awansowania, rekrutacji z wewnątrz firmy oraz budowania ścieżki kariery dla pracowników, jak również diagnozy potrzeb szkoleniowych, rozwojowych , a także do delegowania określonych zadań.

Uniwersalność  PRISM Brain Mapping pozwala na jego szerokie zastosowanie w obszarze HR.

Precyzyjny

2. PRECYZYJNY

PRISM identyfikuje 8 wymiarów behawioralnych PRISM  oraz  mierzy aż 26 kluczowych preferencji badanych osób w środowisku pracy. Na diagramie PRISM każda ćwiartka jest podzielona jest jeszcze na dwa wymiary: posiadają one pewne wspólne charakterystyki , ale także mają między sobą óżnicznaczące re.  Dokładne rozumienie różnic pomiędzy wymiarami znajdującymi się w każdej z ćwiartek jest niezmiernie istotne, bo właśnie te subtelności powodują, że PRISM jest narzędziem tak precyzyjnym.

Wpływ na interpretację głównego wyniku będa miały również dodatkowe informację, które otrzymamy z PRISM Brain Mapping: poziom inteligencji emocjonalnej, odporności psychicznej oraz raportu tożsamego z „The Big Five” („Wielkiej Piątki”).4

3. CZYTELNY

Dla zwiększenia czytelności  narzędzia i ułatwienia interpretacji wyników, zastosowano kolory ilustrujące preferencje behawioralne. Chociaż model PRISM stanowi jedynie metaforę funkcjonowania mózgu, mapy PRISM reprezentują dynamiczne interakcje zachodzące w mózgu i oparte są o zasadę mówiącą, że żadna z części mózgu nie odpowiada wyłącznie za jedną czynność, i żadna z części mózgu nie funkcjonuje samodzielnie. Zastosowane kolory mają zmieniającą się intenstywność: na diagramie (kole) PRISM, mniej intensywne lub blade kolory (niska intensywność) reprezentują niską preferencję dla danego zachowania, a nasilone barwy (o wysokiej intensywno ści) przedstawiają silną preferencję dla danego zachowania. Model pokazuje również relacje pomiędzy półkulami: prawą (zielony i niebieski) i lewą (złoty i czerwony) oraz przednią częścią mózgu – korą ruchową (złoty i zielony) i tylną częścią mózgu – korą czuciową (czerwony i niebieski).

Wyniki zobrazowane są,  poza  diagramem,  na 3 różnych mapach, które nałożone na siebie ułatwiają interpretację, wyciąganie wniosków i planowanie dalszych działań. W szybki sposób (przez nałożenie kolejnej, 4-tej mapy) możemy porównać profil kandydata   z benchmarkiem stanowiskowym (uniwersalnym lub stworzonym przy pomocy planera benchamarkingu)

Czytelny
Rzetelny i trafny

4. RZETELNY i TRAFNY

PRISM spełnia bardzo wysokie kryteria w zakresie trafności i rzetelności psychometrycznej, dzięki czemu mamy pewność, że uzyskane informacje są zgodne z rzeczywistością.

Prace nad PRISM trwały od lat 90., a system przeszedł  trzy studia walidacyjne na bardzo  dużych próbach badawczych [2003, 2006-2007, 2014]  Ostatnia walidacja przeprowadzona była w 2014r. na próbie ponad 4,5 tys. osób z różnych grup etnicznych.

PRISM na bardzo wysoki stopień zgodności wewnętrznej [Alpha Cronbacha > 0.90, przy czym  przyjmuje się, że wartości powyżej 0,7 oznaczają prawidłową rzetelność skali)  Badania trafności prognostycznej PRISM (czyli prawdopodobieństwo, że dana osoba w przyszłości zachowa się tak, jak na to wskazują wyniki testu) przeprowadzone na 2132 kandydatach  dały wynik: 54% bardzo wysoka trafność i  40,3% wysoka trafność.

PRSIM ma również wyniki spójne w czasie: stosując technikę test-retest osiągnięto wynik 0,78-0,94 (dla różnych wymiarów).

PRISM jest spójny z powszechnie znanymi metodykami pomiaru [MBTI, NEO PI-R, 16 PF].

5. NAUKOWY

PRISM jest narzędziem opartym na osiągnięciach nowoczesnej neurologii [studium prof. Richarda Restaka].

Uwzględnia:

  • elastyczność mózgu, jeśli chodzi  o możliwość dostosowywania się i zmiany,
  • fakt, że nasze myśli, odczucia, percepcje i zachowania stanowią efekt  komunikacji komórek mózgu, za pomocą impulsów elektrycznych i substancji chemicznych,
  • możliwość aktywnego wpływania  i kreowania naszych zachowań  (wzmacniania lub  osłabiania) poprzez umiejętne regulowanie poziomu neuroprzekaźników i hormonów.
naukowy