F.A.Q. czyli najczęściej zadawane pytania

Prism Diagnostics Polska / F.A.Q. czyli najczęściej zadawane pytania

Co bada PRISM?

Prism to zestaw zaawansowanych narzędzi on-line  pozwalających na  diagnozowanie organizacji, zespołów oraz indywidualnych talentów.

Narzędzie PRISM identyfikuje:

 1. 8 wymiarów behawioralnych, z siłą ich natężenia: rywalizujący, wykonawczy, innowacyjny, inicjujący, szczegółowy, oceniający, wspierający, koordynujący       
  • w naturalnej sytuacji lub pod wpływem dużego stresu (mapa bazowa),
  • zakres, w jakim osoba badana modyfikuje swoje naturalne zachowania, gdy sytuacja tego wymaga oraz  stopień oddalenia się od preferowanych przez nią naturalnie zachowań (mapa adaptacyjna),
  • prawdopodobieństwo zachowywania się  przez większość swojego czasu (około 70%) w otoczeniu innych ludzi oraz jak jest widziana oczami innych (mapa zgodności).
 2. 26 kluczowych  preferowanych zachowań w środowisku biznesowym np.: orientacja na wyniki,  umiejętności koncepcyjne, praca zespołowa,  zdolność do adaptacji,  podejmowanie ryzyka, determinacja.
 3. Poziom  inteligencji emocjonalnej: samoświadomość, zarządzanie sobą, świadomość potrzeb innych, zarządzanie relacjami, automotywacja, wpływanie na innych, decyzyjność, spójność.
 4. Poziom odporności psychicznej.
 5. Poziom ekstrawersji, ugodowości,  sumienności, stabilności emocjonalnen, otwartość na doświadczenia (raport skorelowany z raportem Wielkiej Piątki „Big FIVE”).

Dodatkowo pozwala na porównanie wyników z benchmarkiem dla wybranego stanowiska i przeprowadzenie procesu oceny 360.

PRISM posiada klika dodatkowych opcji:

 • Umożliwia przeprowadzenia diagnozy zespołu ( pomiaru efektywności działania zespołu oraz jakości relacji interpersonalnych), tworzenie map dla zespołów i przeprowadzenie benchmarkingu zespołowego
 • Jest doskonałym narzędziem do przeprowadzania procesu rekrutacyjnego: umożliwia stworzenie profili kompetencyjnych stanowiska i zbadania nieograniczonej liczby kandydatów (trafność prognostyczna tego narzędzia wynosi nawet 92%)

Jak wykorzystać efekty badania PRISM w firmie?

Profile PRISM można wykorzystać m.in do:

 • rekrutacji i rozwoju pracownika
 • projektowaniu ścieżek rozwoju karier i program rozwoju talentów
 • identyfikacji potrzeb szkoleniowych, przygotowywaniu programów szkoleń zamkniętych oraz projektów rozwojowych,
 • identyfikacji źródeł konfliktów i stresu,
 • coachingu indywidualnym i grupowym,
 • facylitacji,
 • sesjach AC/DC.
 • bezpośrednio do osobistych relacji i wyników pracy

Co jeszcze wyróżnia PRISM?

Narzędzie PRISM jest bardzo dobrze przygotowane od strony psychometrycznej. Jego trafność prognostyczna sięga 92% (metoda Assessment Centre ma trafność ok. 37%), co oznacza, że możemy z dużą  pewnością przewidywać ludzkie zachowania w pracy. Jego wartość jako narzędzia testującego doskonale przedstawiają wyniki walidacji w formie tabel statystycznych.

Diagnostykę PRISM można wykonać w kilku językach (polskim, angielskim, rosyjskim, niemieckim, chińskim, arabskim, greckim, rumuńskim i hiszpańskim) a następnie wygenerować raport w innym wybranym języku. Dzięki temu doskonale sprawdza się w środowisku międzykulturowym (studia walidacyjne potwierdziły jego neutralność kulturową).

Raporty PRISM mają wysokie poziomy bezpieczeństwa związane przechowywaniem wrażliwych danych. W systemie nadawany jest numer referencyjny osobom badanym, dzięki czemu dane są całkowicie chronione.

Czy PRISM jest narzędziem trafnym i rzetelnym psychometrycznie?

PRISM spełnia bardzo wysokie kryteria w zakresie trafności i rzetelności psychometrycznej. Jest to cecha profesjonalnych testów, dzięki którym mamy pewność, że uzyskane informacje są zgodne z rzeczywistością. Poza trafną oceną stanu obecnego, pozwala także z bardzo wysokim prawdopodobieństwem przewidywać, jak w przyszłości będzie funkcjonowała dana osoba w różnych.

Więcej informacji znajdziesz na stronie opisującej rzetelność:

www. prism-diagnostics.pl/rzetelnosc-narzedzia-prism/

Czy wynik badania PRISM jest stały w czasie?

Na bazie uzyskanych wyników możemy potwierdzić wysoką stabilność względną wyników.

Zastosowano technikę test-retest czyli po upływie pewnego czasu powtórzono badania testem na tej samej grupie badanych. Pozwala to odpowiedzieć na pytanie , jak stabilne (powtarzalne) w czasie są wyniki otrzymywane za pomocą konkretnego testu. Im większa jest zgodność pomiędzy wynikami pierwszego i drugiego testu, w tym większym stopniu możemy traktować omawiany test jako rzetelne narzędzie pomiarowe. Otrzymano wyniki:

Dla skali PRISM:Innowacyjny 0,83, Inicjujący 0,94, Wspierający 0,83, Koordynujący 0,84, Rywalizujący 0, 84, Wykonawczy 0,78, Szczegółowy 0,87, Oceniający 0,85

Czy wynik badania może być dobry lub zły?

Nie. Nie można odpowiedzieć „poprawnie” lub „niepoprawnie”.

Celem badania PRISM nie jest ocenianie, a  dostarczenie informacji dotyczących preferowanych zachowań.  Nie można mieć lepszego lub gorszego preferowanego zachowania. Specyfika pracy i wymogi na określonych stanowiskach powodują jednak, że pewne nasze zachowanie może bardziej pożądane i dopasowane do wymagań, co pokazuje odchylenie wyniku od benchmarku wyznaczonego przez organizację.

Dlatego  właśnie wynik PRISM jest wykorzystywany w projektach rozwojowych i procesach rekrutacji, selekcji.

Czy wynik badania może być zniekształcony?

Tak. Przyczyną jest nadmiernie akcentowanie społecznie pożądanych zachowań lub postaw , brak wiedzy na temat własnego sposobu funkcjonowania, brak skupienia, niska motywacja podczas wypełniania kwestionariusza.

PRISM mierzy jednak to zafałszowanie, otrzymujemy dwa precyzyjne parametry, które „pilnują” poprawności wyniku:  Skew, SD Score.

Kto będzie miał dostęp do moich wyników?

Testy PRISM są poufne, co oznacza że dostęp do wyników ma tylko administrator testu oraz osoby na polecenie których analiza jest wykonywania. Żadne osoby postronne – nie mają dostępu do wyników analiz.  Raporty po wysłaniu do Uczestnika są kasowane z bazy administratora, dzięki czemu mogą być Państwo jeszcze większą pewność bezpieczeństwa.

Rekomendujemy, aby osoby wykonujące diagnostykę PRISM Personal i Professional otrzymały  informację zwrotną od osoby certyfikowanej w zakresie korzystania z narzędzi PRISM. Pozwoli  to lepiej zrozumieć wynik. Test PRISM Foundation  nie wymaga informacji zwrotnej.

Jak szybko otrzymuje się raport?

Raport zostaje automatycznie wysłany na wskazany w zamówieniu adres e-mail.

Czas oczekiwania nie powinien przekroczyć 30 minut.

Do czego jest mi potrzebne szkolenie certyfikacyjne?

Udział w Szkoleniu certyfikacyjnym i otrzymanie certyfikatu  (po zdaniu egzaminu) uprawnia do samodzielnego korzystania z zestawu narzędzi diagnostycznych PRISM BRAIN MAPPING.

Podczas szkolenia certyfikacyjnego Uczestnik:

 • nauczy się posługiwać narzędziami PRISM: PRISM PROFESSIONAL, PRISM PERSONAL, Talent Finder, Benchmark Planner, 360 feedback, Team Diagnostic,
 • pozna możliwości wykorzystania narzędzi PRISM w swojej firmie: rekrutacji, rozwoju, coachingu, oceny, budowania zespołów, awansowania,
 • wprowadzi model i narzędzia PRISM do projektów szkoleniowych, coachingowych i programów talentowych,
 • dowie się, w jaki sposób interpretować raporty, budować ścieżki karier i prowadzić sesję informacji zwrotnych,
 • uzyska MIĘDZYNARODOWY CERTYFIKAT PRAKTYKA PRISM.

Reprezentuje firmę szkoleniową/doradczą. chcielibyśmy włączyć narzędzia PRISM do naszych projektów, czy jest to możliwe?

Tak. Firmy szkoleniowo-doradcze współpracują z PRISM Polska i wykorzystują narzędzia w prowadzonych projektach,  na zasadach określonych w Programie Partnerskim. Zainteresowanych Programem Partnerskim zapraszamy do kontaktu.

Jestem niezależnym konsultantem/trenerem / coachem, na jakich zasadach mógłbym zacząć stosować narzędzia PRISM?

Samodzielne stosowanie narzędzi PRISM wymaga zdobycia Certyfikacji Praktyka PRISM.

Certyfikację można zdobyć w UK (Kent) lub od 2017 r w Polsce, po odbyciu szkolenia certyfikacyjnego i po zdaniu egzaminu.

Praktyk PRISM otrzymuje wsparcie merytoryczne i techniczne konsultantów w Polsce i UK.

Niezależni konsultanci mogą przystąpić również do Programu Partnerskiego skierowanego do  firm doradczych i szkoleniowych.