Produkty/Wersje PRISM

Prism Diagnostics Polska / Produkty/Wersje PRISM

PRISM PODSTAWOWY

PRISM Foundation  to najprostsza wersja narzędzia PRISM Brain Mapping,

Ten rodzaj narzędzia:

 1. Mierzy 8 wymiarów, związanych z preferowanymi przez ludzi zachowaniami:
  • Innowacyjny,
  • Inicjujący,
  • Wspierający ,
  • Koordynujący,
  • Rywalizujący,
  • Wykonawczy,
  • Szczegółowy,
  • Oceniający.
   Wynik prezentowany jest na ośmiowymiarowej mapie profilu behawioralnego PRISM. Zyskujemy wiedzę o kształcie  „Mapy” preferowanych zachowań, wraz z stopniem ich natężenia wskazanym liczbowo na skali od 0 – 100. Mapa PRISM określa te zachowania, które są wiodące (to znaczy, które chcemy prezentować jak najczęściej), jak również te zachowania, których z natury chcielibyśmy unikać (tak zwany „shadow”).
 2. Poziom introwersji/ekstrawersji (tendencje).
 3. Preferencje zawodowe (np. ujemy wpływ na komfort pracy i wyniki będzie miał czynnik: „często zmienia się treść wykonywanych zadań, jak również tempo i warunki działania, co tworzy nieustanne poczucie nowości, oryginalności i wysoki poziom emocji, a pozytywny wpływ:  „okazywanie wysokiego poziomu ambicji, motywacji i determinacji połączone z ścisłym trzymaniem się ustalonych reguł i zdolnością pozostawania zrównoważonym pod presją są cechami niezbędnymi do osiągnięcia sukcesu).
 4. Uzdolnienia zawodowe, z określeniem ich natężenia (np. konkurujący, przedsiębiorczy, towarzyski, empatyczny, badawczy, analityczny, kreatywny, artystyczny).
 5. Profil preferencji środowiska pracy ( np. lubi pracować w dynamicznym, wymagającym środowisku nastawionym na rezultaty/ma zdolność do koncentrowania się przez długi czas na dużych ilościach złożonych informacji/ potrafi budować konsensus w grupie/potrafi utrzymać stały poziom osiąganych wyników w trudnych warunkach oraz kiedy znajduje się pod znaczną presją/ posiada wysoki poziom motywacji i okazuje wysoki stopień zaangażowania do osiągania długoterminowych celów).

PRISM Foundation   nie wymaga informacji zwrotnej od Certyfikowanego Praktyka PRISM.

W związku z tym jest idealny do stosowania na dużą skalę, na przykład w  procesie rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy.

Wersja ta umożliwia także porównanie profilu kandydata z benchmarkiem stanowiskowym, zapewniając jak najlepsze jego dopasowanie do zespołu i kultury organizacji firmy.

Wersja podstawowa może zostać zaktualizowana w późniejszym terminie do jednej z bardziej kompleksowych wersji PRISM.

PRISM PERSONALNY

PRISM „Personalny” jest „drugim poziomem” wersji  narzędzia PRISM Brain Mapping. 

Opisuje nie tylko naturalne preferencje badanej osoby do wykazywania różnego typu zachowań, ale także sposób, w jaki potrafi je dostosować  do konkretnego środowiska, w którym przebywa, lub też do zaistniałej sytuacji, bądź pełnionej roli. 

Ten rodzaj narzędzia:

 1. Mierzy 8 wymiarów, związanych z preferowanymi przez ludzi zachowaniami:
  • Innowacyjny,
  • Inicjujący,
  • Wspierający ,
  • Koordynujący,
  • Rywalizujący,
  • Wykonawczy,
  • Szczegółowy,
  • Oceniający.
   PRISM PERSONALNY obrazuje zachowania na dwóch  mapach – mapie zachowań naturalnych (bazowej) oraz  mapie zachowań społecznych (zgodności) lub  mapie zachowań w danej sytuacji zawodowej (adaptacyjna). Dzięki diagnozie PRISM możemy przeanalizować, w jaki sposób dana osoba jest postrzega przez innych na co dzień, jak również – na ile potrafi adaptować (zmieniać) swoje naturalne zachowania w odpowiedzi na wymogi danej sytuacji zawodowej. Mapa PRISM pokaże także na ile dana osoba zmienia swoje naturalne zachowanie oraz czy nie jest zagrożona „wypaleniem zawodowym”.
 2. Poziom introwersji/ekstrawersji (tendencje) – tak jak w PRISM 
 3. Preferencje zawodowe i uzdolnienia zawodowe – tak jak w PRISM 
 4. Profil preferencji środowiska pracy – tak jak w PRISM
  Oraz dodatkowo:
 5. 26 kluczowych preferencji ludzi w środowisku pracy w 7 różnych kategoriach, takich jak: praca zespołowa, troska o innych, podejmowanie ryzyka, zdolność do adaptacji, determinacja w dążeniu do celu. Jest to niezmiernie istotne w procesie rekrutacji, którego celem jest jak najlepsze dopasowanie kandydata do wymogów działania firmy, jednocześnie uwzględniając możliwości rozwoju jego talentów. 

Wersja ta wymaga informacji zwrotnej ze strony Certyfikowanego Praktyka PRISM i może być uaktualniona do wersji „Profesjonalnej”.

Wersja ta umożliwia także porównanie profilu kandydata z benchmarkiem stanowiskowym, a w połączeniu z profilami innych osób ta wersja może zostać wykorzystana do utworzenia profilu zespołu.

PRISM PROFESJONALNY

PRISM  PROFESSIONAL  jest „najwyższym poziomem” wersji narzędzia PRISM Brain Mapping.

Jest to wersja najbardziej rozbudowana i zapewnia użytkownikom wszechstronny wgląd w  preferencje behawioralne i preferencje zawodowe badanej osoby.

Ten rodzaj narzędzia:

 1. Mierzy 8 wymiarów, związanych z preferowanymi przez ludzi zachowaniami. Obrazuje preferowane zachowania na trzech  mapach – mapie zachowań naturalnych (bazowej) oraz  mapie zachowań społecznych (zgodności)  i mapie zachowań w danej sytuacji zawodowej (adaptacyjna).
 2. Poziom introwersji/ekstrawersji (tendencje) -tak jak w PRISM Foundation i Personal.
 3. Preferencje zawodowe i uzdolnienia zawodowe -tak jak w PRISM Foundation i Personal.
 4. Profil preferencji środowiska pracy -tak jak w PRISM Foundation  i Personal.
 5. 26 kluczowych preferencji ludzi w środowisku pracy -tak jak PRISM Personal.

Oraz dodatkowo:

 1. Poziom  inteligencji emocjonalnej: samoświadomość, zarządzanie sobą, świadomość potrzeb innych, zarządzanie relacjami, automotywacja, wpływanie na innych, decyzyjność, spójność.
 2. Poziom odporności psychicznej.
 3. Poziom ekstrawersji, ugodowości,  sumienności, stabilności emocjonalnej, otwartości na doświadczenia (raport skorelowany z raportem „Wielkiej Piątki”).

Analiza wyników PRISM PROFESSIONAL i ich wzajemnego wpływu stanowi solidną podstawę do formułowania celów i kierunków rozwojowych obraz możliwość zaplanowania i podjęcia działań prowadzących do poprawy poziomu osiąganych wyników.

Wersja ta pozwala również na dopasowanie profilu kandydata do benchmarku, a w połączeniu z profilami innych osób, umożliwia stworzenie mapy całego zespołu.

PRISM PROFESSIONAL może być rozbudowana do poziomu Oceny 360 stopni.

Wymaga informacji zwrotnej od Certyfikowanego Praktyka PRISM.

PRISM 360

To przyjazne dla użytkownika narzędzie on-line, które umożliwia przeprowadzenie Oceny 360°
PRISM 360° dostarcza obszerny raport graficzny, który jest łatwy do zanalizowania i wykorzystywania oraz dostarcza informacji zwrotnej o kluczowym znaczeniu. W przypadku większości procesów oceny 360° otrzymujemy informację jak jest lub też jak nie jest, biorąc pod uwagę efektywność działania danej osoby. Ocena PRISM 360° zwraca również uwagę na to, z czego wynika zaistniała sytuacja. Daje to użytkownikowi wgląd w to, co na pierwszy rzut oka jest ukryte. Różnica ta daje ocenie PRISM 360° ogromną przewagę. W proces oceny może być włączone do 25 osób, w tym 1 kierownik, który może dokonać wyboru kluczowych kompetencji. Pozostałe 24 osoby mogą być podzielone na maksimum 4 różne kategorie. PRISM 360° oferuje wybór kompetencji ogólnych, ale użytkownicy mogą również dobrać inne specyficzne kompetencje.

360 koncentruje się przede wszystkim na zachowaniach, które osoba oceniana prezentuje najczęściej, w typowych sytuacjach zawodowych, ale także pod wpływem stresu lub w sytuacjach zupełnie nowych.

Badanie zapewnia respondentom anonimowość odpowiedzi, a dzięki temu, że ocenie podlegają konkretne zachowania, Raport 360 stanowi solidną podstawę do dalszej pracy rozwojowej, dzięki czemu jest możliwa szybka poprawa wyników biznesowych oraz budowanie trwalszych, pozytywnych relacji w zespole i firmie.

PRISM 360 jest narzędziem przyjaznym zarówno dla osoby badanej, jak i dla respondentów. Pytania koncentrujące się wokół zachowań danej osoby dają bezpieczną przestrzeń do otwartych odpowiedzi, ponieważ zachowania można zmienić i nie wpływają one na opinię o osobie. To daje także komfort udzielania informacji zwrotnej, która jest związana z wynikami badania takim kwestionariuszem.

Dzięki danym zawartym w raporcie PRISM 360, możemy pozyskać wiedzę w obszarze preferencji zawodowych danej osoby, trafnie zaplanować ścieżkę rozwoju kariery, jak również skutecznie budować na naturalnych talentach i zdobytej w organizacji wiedzy.

Dogodną funkcją systemu on-line PRISM jest to, że w ramach assessmentu 360 możemy wskazać 5 grup respondentów. Oceniana osoba otrzymuje więc nie tylko pełny, Profesjonalny raport PRISM z trzema Mapami, ale także osobny Raport z mapami wszystkich grup obserwatorów, co daje jasną „fotografię” map zachowań prezentowanych przez tę osobę – w oczach innych.

Dodatkowo, w ramach jednej sesji PRISM 360 można wzbogacić badanie o pomiar kompetencji specyficznych i kluczowych dla danej firmy, dobierając unikalną skalę ich natężenia. Oznacza to, że jest możliwość włączenia dla badania listy dowolnie wybranych przez Klienta kompetencji, które będą dodatkowo podlegać określeniu na skali oraz będą określanie przez wszystkich respondentów. To daje pewność, że żaden z istotnych obszarów biznesowych nie zostanie pominięty albo niezauważony.

PRISM daje możliwość wprowadzenia do badania listy podstawowych oraz poszerzonych kompetencji Liderskich, dostępnych dla każdego Praktyka PRISM w języku polskim oraz angielskim. Jest to ułatwienie dla firm, które nie posiadają opracowanego katalogu kompetencji liderskich.

Kolejnym plusem PRISM 360 jest możliwość wprowadzania do badania pytań otwartych. Odpowiedzi na takie pytania dają bardziej szczegółowy obraz kompetencji prezentowanych przez osobę badaną, a także mogą stanowić pomoc w sformułowaniu planu rozwoju.

Można powiedzieć, że Raport PRISM 360 to „kopalnia wiedzy” przydatnej w rozwoju osób i zespołów, w szczególności zaś obecnych i przyszłych Liderów. Stanowi solidny fundament planowania kariery oraz pomaga osiągnąć sukces w biznesie i w relacjach.

PRISM TEAM PERFORMANCE DIAGNOSTIC

Najbardziej efektywne i odnoszące sukcesy zespoły to takie, które systematycznie monitorują i mierzą swoje wyniki, a także podejmują działania mające na celu ich poprawę. Stworzenie w zespole, czy organizacji klimatu dbałości o właściwy poziom wyników i efektywności wymaga również systematycznego ich sprawdzania.

PRISM Team Performance Diagnostic /Raport Diagnozy Efektywności Zespołu PRISM:

 • dostarcza wynik przeprowadzonej analizy obecnego poziomu wydajności zespołu,
 • wskazuje obszary, które zdaniem jego członków wymagają rozwoju lub poprawy.

Kluczowe Obszary Wyników

Pytania znajdujące się w kwestionariuszu diagnostycznym odnoszą się do sposobu, w jaki każdy z członków zespołu ocenia jego funkcjonowanie jako całość, w nawiązaniu do 12 kluczowych obszarów efektywności zespołu. Sześć z tych obszarów odnosi się do zdolności osiągania założonych celów, a kolejne sześć – do jakości wewnętrznych i  zewnętrznych relacji.

Obszary mierzone przez PRISM TEAM odnoszące się do osiągnięć zespołu to:

 • cele i strategie,
 • spójność zespołu,
 • odpowiedzialność,
 • podejmowanie decyzji,
 • nastawienie na rezultaty,
 • stymulowanie zmian.

Obszary mierzone przez PRISM TEAM  odnoszące się do relacji to:

 • zaufanie,
 • pozytywne podejście,
 • komunikacja,
 • duch zespołu,
 • docenianie różnorodności,
 • przyjmowanie informacji zwrotnej.

PRISM Team Performance Diagnostic  dostarcza informacji dodatkowo o postrzeganiu zespołu  w zakresie:

 • umiejętność pracy zespołowej,
 • zaangażowanie w pracę zespołową,
 • efektywność zespołu,
 • atmosfera w zespole,
 • morale zespołu.

Wynik pokazany jest na diagramie po to, aby pomóc członkom zespołu szybciej zidentyfikować te obszary, w których osiągają wysoki poziom rezultatów, jak również te, na których  powinny skoncentrować swoje wysiłki rozwojowe.

Ze względu na możliwość sformułowania własnych pytań możemy uzyskać opinie zespołu o dowolnie sformułowanym  zagadnieniu.

PRISM Team Performance Diagnostic nie wymaga  informacji zwrotnej od Certyfikowanego Praktyka PRISM.

PRISM TALENT FINDER

Obecnie rynek pracy staje się coraz bardziej złożony, dlatego też trafna identyfikacja kandydatów posiadających potencjał do osiągania wysokiego poziomu wyników także stała się trudniejsza. Kluczowym wyzwaniem dla rekruterów staje się odróżnianie tych kandydatów, którzy poradzą sobie dobrze na rozmowie kwalifikacyjnej, od tych którzy poradzą sobie dobrze na danym stanowisku.

PRISM Talent Finder jest prostym, szybkim i jednocześnie dokładnym narzędziem on-line służącym do dopasowywania ludzi do ról i stanowisk, znajdującym swoje zastosowanie w rekrutacji, rozwoju i zatrzymywaniu w firmie osób z potencjałem do osiągania wysokiego poziomu wyników pracy.

PRISM Talent Finder nie bazuje na ogólnych, uniwersalnych benchmarkach. Benchmark jest tworzony w oparciu o analizę wszystkich tych charakterystyk, które umożliwiają osiąganie ponadprzeciętnych wyników przez najlepszych pracowników, zatrudnionych na stanowiskach podlegających benchmarkowi.

Poprzez przeprowadzenie procesu on-line na własnej platformie firmowej rekruterzy i ich zespoły mogą tworzyć dokładne benchmarki stanowiskowe ‘w minutę’, kiedykolwiek i gdziekolwiek na świecie się znajdą, a także z łatwością dzielić się nimi z zespołem.

Nie ma potrzeby ryzykowania w przypadku rekrutacji. Guru zarządzania Peter Drucker, wskazuje na to, że stawka jest bardzo wysoka:

„Są duże szanse, że aż do 66% decyzji o zatrudnieniu w Twojej firmie okaże się błędem już w czasie pierwszych 12 miesięcy.”

Jak działa PRISM Talent Finder?

Podstawową zasadą PRISM Talent Finder jest to, że naturalne preferencje zachowań i środowiska pracy każdego kandydata dostarczają trafnych predyktorów ich przyszłych wyników osiąganych w konkretnych rolach. Wykorzystując PRISM Talent Finder można  dokładnie, łatwo i szybko ocenić wszystkich aplikantów on-line porównując ich z Benchmarkiem oraz zobaczyć, jak oni wypadają na tle kluczowych wymogów dla danego stanowiska.

Profesor Herman Aguinis, Kelly School of Business, Indiana University, który przebadał ponad 600 000 osób w każdym zawodzie mówi:

„Należy stworzyć system, dzięki któremu będzie możliwe określenie tego, co jest miarą ponadprzeciętnych wyników w kontekście Twojego biznesu, jak możesz je zmierzyć i jak zidentyfikować tych, którzy osiągają wysoki poziom.”

Badania wskazują na to, że średnio ‘gwiazda zespołu’ jest o 85% bardziej produktywna niż pracownik przeciętny na stanowiskach pracy o średnim stopniu złożoności. ‘Gwiazda zespołu’ jest o 127% bardziej produktywna niż osoba przeciętna w większości złożonych prac (Hunter, Schmidt i Judiesch).

Więcej o PRISM Talent Finder

Czym jest Benchmarking Stanowiska i dlaczego jest on ważny?

Benchmarking Stanowiska polega na zidentyfikowaniu kluczowych czynników, które umożliwią osobie zatrudnionej na danym stanowisku osiąganie ponadprzeciętnych wyników pracy. Są to czynniki bądź cechy, które powinna posiadać osoba ubiegająca się o stanowisko. Powinny być także opracowane mierniki dla tych czynników. Stworzenie adekwatnego benchmarku stanowi pierwszy niezbędny krok na drodze do zatrudnienia właściwej osoby. Nie chodzi w tym przypadku po prostu o opis stanowiska czy roli, ale w większym stopniu o identyfikację DNA gwarantującego sukces na danym stanowisku.

PRISM Talent Finder daje możliwość wykorzystania dwóch metod na stworzenie Benchmarku Stanowiska, czyniąc je optymalne kosztowo, zarówno dla dużych, jak i średnich czy małych firm.

W pełni zautomatyzowany Benchmark Stanowiska

W pełni zautomatyzowany proces jest odpowiedni dla dużej liczby pracowników, którzy pełnią dokładnie tę samą rolę w danej organizacji. Ten proces jest w szczególności istotny dla ‘ról kluczowych dla realizacji misji firmy’- czyli takich, która mają największy wpływ na jej sukces.

Planner Benchmarkingowy

Planner jest odpowiedni do zastosowania w przypadku, gdy rola jest nowa lub jeżeli niewielu pracowników pełni tę samą rolę w organizacji.

Obydwie opcje mogą być wykorzystywane do weryfikowania dużych ilości kandydatów i natychmiastowo generują listę kandydatów uszeregowanych wg. zależności od ich dopasowania do benchmarku.

Istotność tworzenia Benchmarków Stanowiskowych oraz uzyskiwane dzięki nim rezultaty zostały podkreślone w następującym komentarzu w ‘The Business Times’, 4 Marca 2014:

„Korzyści ze stosowania Benchmarkingu Stanowisk do zatrudniania nowych talentów są nieograniczone i ogromne. Wyniki badań wskazują na to, że jeżeli benchmarki są przeprowadzane prawidłowo, wydajność w firmie zwiększa się o 30%, a retencja pracowników o 50%. Wydajność wzrasta, ponieważ preferowane zachowania wybranej osoby oraz jej kompetencje są dopasowane do wymagań stanowiska.”

PISM Talent Finder generuje wszechstronne, w pełni dopasowane do potrzeb klienta raporty, które są łatwe do zrozumienia i dostarczają pełny obraz stopnia dopasowania kandydata do danej roli.

W większości przypadków PRISM Talent Finder jest stosowany po tym, jak kandydat został sprawdzony pod względem kwalifikowalności na dane stanowisko, co oznacza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.  Nasi klienci mogą zaoszczędzić czas i pieniądze poprzez zapraszanie na rozmowy kwalifikacyjne tylko takich kandydatów, których profile wygenerowane przez PRISM Talent Finder pokrywają się z benchmarkiem wymaganym do osiągania ponadprzeciętnych wyników w tej pracy. PRISM Talent Finder zapewnia skuteczne, oparte na preferencjach behawioralnych kandydata pytania do wykorzystania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

PRISM Talent Finder wykorzystuje tylko takie benchmarki, które zostały stworzone przez danego pracodawcę na potrzeby konkretnych ról. PRISM nie zaleca stosowania uniwersalnych szablonów benchmarkowych w firmach. Dla przykładu, benchmark dla roli ‘księgowego’ w małej firmie prywatnej najczęściej będzie bardzo różnić się od benchmarku dla roli ‘księgowego’ w dużej korporacji. PRISM koncentruje się na kluczowych cechach tych osób, które posiadają ścieżkę ponadprzeciętnych wyników w konkretnych rolach w organizacji.

PRISM Talent Finder jest stosowany w wielu różnych krajach i kulturach i został pozytywnie przyjęty przez wiele różnorodnych grup etnicznych. Ponieważ PRISM Talent Finder jest skorelowany z rzeczywistymi preferencjami powiązanymi z pracą, rezultaty mogą być podobne w różnych kulturach.