Zastosowanie PRISM

Prism Diagnostics Polska / Zastosowanie PRISM

Jedno narzędzie – wiele możliwości +

PRISM Brain Mapping to obecnie najbardziej wszechstronne, trafne i skuteczne narzędzie, służące do identyfikowania i mapowania preferowanych przez ludzi zachowań. PRISM Brain Mapping zostało zaprojektowane specjalnie dla potrzeb zmieniającego się świata biznesu. Narzędzie to wykorzystuje najnowsze odkrycia współczesnej neurologii do osiągania ponadprzeciętnych wyników w sferze osobistej i zawodowej. Uniwersalność i dokładność PRISM Brain Mapping pozwala na jego szerokie wykorzystanie w obszarze HR, którego przykłady znajdziecie Państwo poniżej.

INTELIGENCJA EMOCJONALNA

Identyfikowanie zdolności ludzi do rozumienia i kierowania własnymi emocjami oraz emocjami innych osób.

BUDOWANIE ZWYCIĘSKICH ZESPOŁÓW

Identyfikowanie mocnych i słabych stron zespołu poprzez analizę preferowanych postaw, zachowań i stylów komunikacji jego członków, umożliwiające osiąganie przez zespół ponadprzeciętnych rezultatów.

KSZTAŁTOWANIE RELACJI ZGODNYCH Z KULTURĄ ORGANIZACJI

Identyfikowanie wzorców preferowanych zachowań spójnych z kulturą organizacyjną, umożliwiające kształtowanie relacji interpersonalnych w ramach organizacji lub zespołu.

COACHING INDYWIDUALNY ORAZ ZESPOŁOWY

Istotnym elementem w pracy coachingowej jest określenie bieżącej sytuacji, w jakiej znajduje się Klient procesu coachingu. Stanowi to punkt wyjściowy w procesie zmiany. PRISM pozwala określić bieżącą sytuację Klienta z ponad 90% trafnością, co oznacza że „Mapy” PRISM przedstawiają dobrze odwzorowaną „fotografię” jego sytuacji w momencie wypełniania kwestionariusza.

Położenie „Map” PRISM względem siebie – a w szczególności położenie Mapy Adaptacyjnej (sytuacyjnej, dynamicznej) względem Mapy Bazowej (naturalnej), wskazuje w jakim stopniu Klient procesu coachingu wykorzystuje swój naturalny potencjał, a także czy i na ile przekracza swoje naturalne zdolności, wykonując zadania, w których nie czuje się spełniony.

Patrząc na położenie „Map” PRISM na diagramie coach może wyraźnie zobaczyć, w jakich przypadkach i sytuacjach Klient prawdopodobnie odczuwa dyskomfort albo frustrację. Trudno jest oczekiwać, że „Mapy” PRISM będą w 100% nakładać się na siebie, jednak znaczne dysproporcje między „Mapami” wskazują na konieczność pogłębionej analizy sytuacji Klienta, która najczęściej prowadzi do zmiany jego kierunków działania.

Innymi słowy – sam kształt oraz położenie „Map” PRISM względem siebie, najczęściej stanowi odpowiedź, dlaczego Klient zdecydował się poszukać wsparcia u coacha.

„Mapa” Bazowa PRISM, wskazująca na naturalne zasoby Klienta, pomaga coachowi w nawiązaniu głębszej relacji coachingowej. Świadomość profilu Klienta ułatwia coachowi dostosowanie stylu prowadzenia sesji, jak również aktywności czy ćwiczeń do jego preferencji.

PRISM pomaga także coachom w ich własnym rozwoju profesjonalnym. Wyższa świadomość wzorców zachowań może bardzo pomóc coachom w doskonaleniu umiejętności i nabywaniu niezbędnych kompetencji, oczekiwanych przez Klientów. To szczególnie cenna pomoc dla początkujących coachów oraz studentów kierunków związanych z  coachingiem.

Warto mieć na względzie to, że renomowane akademie coachingu, takie jak The London Coaching Academy, jak również organizacje zajmujące się rozwojem zawodowym – jak na przykład The Centre of Creative Leadreship, rekomendują rozpoczynanie każdego procesu rozwojowego od diagnozy przy pomocy sprawdzonego narzędzia o wysokim poziomie trafności i rzetelności pomiaru.

KOMUNIKACJA

W pracy chcemy być przede wszystkim skuteczni i osiągać założone cele, jednak bardzo istotna dla satysfakcji z pracy jest także atmosfera i pozytywne relacje ze współpracownikami. Otwarta komunikacja i wzajemne zrozumienie budują silne relacje w zespole oraz wspomagają osiąganie celów biznesowych. PRISM pomaga lepiej zrozumieć wzorce działania oraz style komunikacji w różnych kontekstach i sytuacjach.

Warto pamiętać o tym, że ludzie często „przełączają się” pomiędzy swoimi naturalnymi preferencjami w zachowaniach korzystając z tych, które przyniosą im największą wartość dodaną w danej sytuacji. Ponieważ mózg jest plastyczny, ludzie w toku codziennej pracy adaptują swoje naturalne preferencje w odpowiedzi na wymogi sytuacji.

Mapy PRISM pokazują, z których preferencji behawioralnych dana osoba skorzysta podczas typowego dnia pracy w swoim zespole, a z których w sytuacji silnego stresu. Te preferencje mogą się znacznie między sobą różnić, a nawet mogą być przeciwstawne, co powoduje niekiedy zaskoczenie współpracowników osoby. PRISM tłumaczy i obrazowo pokazuje, dlaczego tak się dzieje i w jaki sposób możemy pracować w obszarze adaptacji swoich zachowań w środowisku pracy.

Mając świadomość własnych naturalnych wzorców zachowań, jak również stopnia ich adaptacji w pracy, możemy przeanalizować ich możliwy wpływ na naszych współpracowników. Dzięki PRISM menedżerowie mają możliwość skutecznie zarządzać komunikacją w swoim zespole,  moderować dyskusje i tworzyć silne, transparentne relacje.

Największą wartość dodaną dla menedżerów przynosi analiza naturalnych i adaptacyjnych preferencji własnych oraz swoich współpracowników. Daje to możliwość dostosowania stylu i form komunikacji do oczekiwań zespołu lub poszczególnych osób – by zwiększyć skuteczność działania.

SPRZEDAŻ, OBSŁUGA KLIENTÓW

Identyfikacja wzorców zachowań partnerów biznesowych oraz klientów, która umożliwia wyjście naprzeciw ich potrzebom, a tym samym zwiększenie efektywności sprzedaży i wzmocnienie pozytywnego wizerunku firmy.

TWORZENIE ŚCIEŻEK KARIER

Indywidualna analiza map zachowań oraz preferowanego środowiska pracy, stanowiąca pomoc w kształtowaniu planu kariery.

ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM

Identyfikowanie źródeł konfliktu opartych na odmiennych postawach, zachowaniach i barierach komunikacyjnych, umożliwiające konstruktywne kierowanie konfliktem.

OCENA 360

Sporządzenie profilu opartego o informację zwrotną, uzyskaną od maksymalnie 20 osób współpracujących z ocenianym, umożliwiającego analizę kompetencji pracownika.

REKRUTACJA

Tworzenie map służących do benchmarkingu zawodowego oraz kompleksowa analiza profili kandydatów w odniesieniu do stanowiska pracy.

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

Identyfikowanie zachowań ludzi w sytuacji zmiany, poszukiwanie liderów zmiany i agentów zmiany.

ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI

Identyfikacja silnych stron pracownika umożliwiająca dopasowanie go do powierzanych mu zadań oraz ról zawodowych, a także tworzenie ścieżek dalszego rozwoju osobistego i zawodowego.

PRZYWÓDZTWO

Dzięki PRISM Liderzy lepiej poznają siebie i swój styl kierowania, dzięki czemu mogą stać się bardziej uważni na to, w jaki sposób postrzegają ich współpracownicy, szefowie (jeżeli ich mają), jak również inni interesariusze firmy.

Liderzy w oparciu o swoją „Mapę PRISM” mogą pracować – samodzielnie lub z coachem, nad nabywaniem kompetencji oraz ćwiczeniem takich postaw i zachowań, dzięki którym zwiększą swoje możliwości osiągnięcia sukcesu w danej branży, organizacji, czy zespole. Zyskują także wiedzę o tych zachowaniach, które mogą być postrzegane przez innych negatywnie i w konsekwencji  zmniejszających skuteczność w działaniu.

PRISM stanowi wsparcie również dla przyszłych Liderów, czyli osób które aspirują do  samodzielnego zarządzania zespołem. Analizując swoją „Mapę” mogą lepiej przygotować się do nowej roli i pracować nad rozwijaniem i nabywaniem kompetencji liderskich pożądanych przez organizację i niezbędnych do sukcesu w roli Lidera.

PRISM daje także Liderom możliwość lepszego poznania członków swojej „drużyny”. Prowadzi to do głębszego zrozumienia  preferencji i talentów ludzi, by powierzać im takie zadania, w których jak najpełniej będą się realizować. Dzięki znajomości „Map” członków swojego zespołu, Lider będzie miał większe możliwości dostosowywania swojego stylu działania do potrzeb współpracowników – a zatem do bardziej skutecznego motywowania i inspirowania ich do wspólnej pracy.

Tego typu działania zapobiegają zjawiskom wypalenia zawodowego pracowników oraz absencji i fluktuacji kadr, a także wychodzą naprzeciw innowacyjnemu trendowi „turkusowego zarządzania”.

Realizacja wizji Lidera, czy przeprowadzenie projektu, nie jest możliwa bez aktywnego udziału jego zespołu. PRISM wspiera Liderów w tym, by angażować cały zespół i podchodzić holistycznie do każdego człowieka – by motywować ludzi do osiągnięcia pełni ich potencjału i wzmacniać pozytywne relacje w zespole.

ZARZĄDZANIE STRESEM

Dzięki PRISM Liderzy lepiej poznają siebie i swój styl kierowania, dzięki czemu mogą stać się bardziej uważni na to, w jaki sposób postrzegają ich współpracownicy, szefowie (jeżeli ich mają), jak również inni interesariusze firmy.

Liderzy w oparciu o swoją „Mapę PRISM” mogą pracować – samodzielnie lub z coachem, nad nabywaniem kompetencji oraz ćwiczeniem takich postaw i zachowań, dzięki którym zwiększą swoje możliwości osiągnięcia sukcesu w danej branży, organizacji, czy zespole. Zyskują także wiedzę o tych zachowaniach, które mogą być postrzegane przez innych negatywnie i w konsekwencji  zmniejszających skuteczność w działaniu.

PRISM stanowi wsparcie również dla przyszłych Liderów, czyli osób które aspirują do  samodzielnego zarządzania zespołem. Analizując swoją „Mapę” mogą lepiej przygotować się do nowej roli i pracować nad rozwijaniem i nabywaniem kompetencji liderskich pożądanych przez organizację i niezbędnych do sukcesu w roli Lidera.

PRISM daje także Liderom możliwość lepszego poznania członków swojej „drużyny”. Prowadzi to do głębszego zrozumienia  preferencji i talentów ludzi, by powierzać im takie zadania, w których jak najpełniej będą się realizować. Dzięki znajomości „Map” członków swojego zespołu, Lider będzie miał większe możliwości dostosowywania swojego stylu działania do potrzeb współpracowników – a zatem do bardziej skutecznego motywowania i inspirowania ich do wspólnej pracy.

Tego typu działania zapobiegają zjawiskom wypalenia zawodowego pracowników oraz absencji i fluktuacji kadr, a także wychodzą naprzeciw innowacyjnemu trendowi „turkusowego zarządzania”.

Realizacja wizji Lidera, czy przeprowadzenie projektu, nie jest możliwa bez aktywnego udziału jego zespołu. PRISM wspiera Liderów w tym, by angażować cały zespół i podchodzić holistycznie do każdego człowieka – by motywować ludzi do osiągnięcia pełni ich potencjału i wzmacniać pozytywne relacje w zespole.