Zastosowanie PRISM

Prism Diagnostics Polska / Zastosowanie PRISM

Jedno narzędzie – wiele możliwości +

PRISM Brain Mapping to obecnie najbardziej wszechstronne, trafne i skuteczne narzędzie, służące do identyfikowania i mapowania preferowanych przez ludzi zachowań. PRISM Brain Mapping zostało zaprojektowane specjalnie dla potrzeb zmieniającego się świata biznesu. Narzędzie to wykorzystuje najnowsze odkrycia współczesnej neurologii do osiągania ponadprzeciętnych wyników w sferze osobistej i zawodowej. Uniwersalność i dokładność PRISM Brain Mapping pozwala na jego szerokie wykorzystanie w obszarze HR, którego przykłady znajdziecie Państwo poniżej.

INTELIGENCJA EMOCJONALNA

Identyfikowanie zdolności ludzi do rozumienia i kierowania własnymi emocjami oraz emocjami innych osób.

BUDOWANIE ZWYCIĘSKICH ZESPOŁÓW

Identyfikowanie mocnych i słabych stron zespołu poprzez analizę preferowanych postaw, zachowań i stylów komunikacji jego członków, umożliwiające osiąganie przez zespół ponadprzeciętnych rezultatów.

KSZTAŁTOWANIE RELACJI ZGODNYCH Z KULTURĄ ORGANIZACJI

Identyfikowanie wzorców preferowanych zachowań spójnych z kulturą organizacyjną, umożliwiające kształtowanie relacji interpersonalnych w ramach organizacji lub zespołu.

COACHING INDYWIDUALNY ORAZ ZESPOŁOWY

Analiza sytuacji wyjściowej oraz pomoc w sformułowaniu kierunków działania.

KOMUNIKACJA

Identyfikacja stylów komunikowania się osób z odmiennymi preferowanymi zachowaniami oraz niwelowanie barier komunikacyjnych.

SPRZEDAŻ, OBSŁUGA KLIENTÓW

Identyfikacja wzorców zachowań partnerów biznesowych oraz klientów, która umożliwia wyjście naprzeciw ich potrzebom, a tym samym zwiększenie efektywności sprzedaży i wzmocnienie pozytywnego wizerunku firmy.

TWORZENIE ŚCIEŻEK KARIER

Indywidualna analiza map zachowań oraz preferowanego środowiska pracy, stanowiąca pomoc w kształtowaniu planu kariery.

ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM

Identyfikowanie źródeł konfliktu opartych na odmiennych postawach, zachowaniach i barierach komunikacyjnych, umożliwiające konstruktywne kierowanie konfliktem.

OCENA 360

Sporządzenie profilu opartego o informację zwrotną, uzyskaną od maksymalnie 20 osób współpracujących z ocenianym, umożliwiającego analizę kompetencji pracownika.

REKRUTACJA

Tworzenie map służących do benchmarkingu zawodowego oraz kompleksowa analiza profili kandydatów w odniesieniu do stanowiska pracy.

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

Identyfikowanie zachowań ludzi w sytuacji zmiany, poszukiwanie liderów zmiany i agentów zmiany.

ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI

Identyfikacja silnych stron pracownika umożliwiająca dopasowanie go do powierzanych mu zadań oraz ról zawodowych, a także tworzenie ścieżek dalszego rozwoju osobistego i zawodowego.

PRZYWÓDZTWO

Identyfikowanie liderów zespołów oraz wsparcie dla liderów w celu osiągnięcia ponadprzeciętnych rezultatów i przewagi strategicznej ich zespołu.

ZARZĄDZANIE STRESEM

Identyfikacja źródeł stresu wynikających z niedopasowania człowieka do pełnionej roli oraz wynikających z zakłóceń komunikacyjnych lub konfliktów, umożliwiająca zniwelowanie tych czynników i zapobieganie ich powstawaniu.